Informace

 

Údaje prodávajícího:

Název: STAR IMPEX, spol. s r.o
Sídlo: Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 2907, PSČ 193 00
IČ: 45315949
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku pod spis. značkou C 7778 vedená u Městského soudu v Praze
Email: starprague@yahoo.com
Kontaktní adresa: Náchodská 2907, Praha 9 – Horní Počernice, Areal Sychrov II.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na právnické osoby a fyzické osoby
podnikající  podle  živnostenského zákona  nebo  jiného  zvláštního  zákona.


Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro velkoobchodní nákup v internetovém obchodě společnosti STAR IMPEX, spol. s r.o umístěném v síti internet na adrese www.starimpex-velkoobchod.cz (dále také jako „internetový obchod“) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při sjednávání a uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím uvedeného internetového obchodu.
Veškeré smluvní vztahy budou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se budou řídit zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, a to s přihlédnutím k příslušným novelizacím těchto zákonů.
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je objednávka kupujícího potvrzena prodávajícím (odeslání prostřednictvím internetového obchodu) nebo převzata prodávajícím (telefonická, emailová objednávka).

Základní informace o nakupování a cenách zboží

V internetovém obchodě je uveden seznam zboží, který je nabízen prodávajícím ke koupi, a to včetně popisu vlastností nebo složení. Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou uvedeny bez DPH  a jsou platné do odvolání nebo do vyprodání zásob. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Do doby uzavření kupní smlouvy jsou tyto ceny nezávazné a prodávající není povinen ohledně tohoto zboží uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.
Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a pozměnit své údaje uvedené v objednávce. Údaje uvedené v objednávce a odeslané prodávajícímu jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky, a to formou telefonickou, prostřednictvím SMS nebo emailem.
Veškeré objednávky kupujícího jsou jejich odesláním prodávajícímu považovány za závazné.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen uvedených v internetovém obchodě. Změna ceny však již nemá vliv na cenu uvedenou v objednávce kupujícího a potvrzenou prodávajícím. Cena uvedená v potvrzené objednávce (po odeslání podkladů k platbě) je pro obě strany závazná.


Platební a dodací podmínky a způsob a lhůta dodání zboží

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvenou kupní cenu. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Platební podmínky:
  • 
V hotovosti při odběru zboží.
   Platbou předem na účet

Dodací podmínky:
Zboží je zákazníkovi dodáno za velkoobchodní cenu po předložení kopie Ž.L. nebo Výpisu z obchodního rejstříku s předmětem činnosti – koupě a prodej, obchodní činnost apod.

Způsob dodání zboží:
  • osobním odběrem ve velkoobchodním skladu v Praze, Horních Počernicích

  • závozem na adresu uvedenou kupujícím
     - hodnota nákupu musí dosáhnout 2500,- bez DPH 
     - k objednávkám bude účtován poplatek za dopravu 125,- s DPH, v případě dobírky navíc 50,- Kč (základní cena poštovného je započítána v případě, kdy se objednávka sestává z jednoho balíku, v případě objemnějšího zboží a větším počtu balíků na jednu zásilku bude účtován poplatek ve výši 90,-Kč za každý další balík).

Rozvoz zboží je prováděn prostřednictvím České pošty v řádu dní od převzetí objednávky.  Přesná doba je ovlivněna dostupností zboží. 

S objednaným zbožím je zákazníkovi předán i písemný doklad (faktura) o zakoupení zboží, který zároveň slouží i jako dodací list.

Pokud je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující toto zboží při dodání nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V případě opakovaného doručování nebo použití jiného způsobu doručování zboží kupujícímu z důvodů na jeho straně je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady s tímto doručováním spojené.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Odpovědnost za vady, záruka

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovává prodávající o kupujícím – fyzické osobě - nezbytné osobní údaje. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů – jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo. Tyto údaje uděluje kupující na neurčitou dobu, pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné a přesné. Rovněž bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Pokud by kupující nesouhlasil s uložením a dalším zpracováváním svých osobních údajů, může písemně požádat prodávajícího o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu.

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, či informací souvisejících se zbožím nebo službami prodávajícího a to na elektronickou adresu kupujícího.

Důvěrné informace

Kupující bere na vědomí, že veškeré informace, které si vzájemně s prodávajícím poskytnou na základě kupní smlouvy a v souvislosti s ní, nebo které kupující získá v souvislosti s uzavíráním a plněním předmětné kupní smlouvy nebo po dobu její realizace, jakož i po jejím ukončení, tvoří předmět obchodního tajemství smluvních stran a jsou považovány za důvěrné (dále jen Důvěrné informace).
Kupující se zavazuje, že nesdělí žádné důvěrné informace třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího a že zajistí, aby důvěrné informace nebyly sděleny třetí osobě. V této souvislosti se kupující zavazuje zavázat k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací účelu kupní smlouvy.
Závazek zachování mlčenlivosti se nevztahuje na případ, kdy kupující bude podle platných právních předpisů nebo podle soudního či správního rozhodnutí povinen poskytnout důvěrné informace soudnímu nebo správnímu orgánu nebo jiné osobě, a na případ poskytnutí důvěrných informací právním poradcům, nezávislým účetním znalcům, konzultantům nebo poradcům kupujícího, jestliže kupující zajistí, že tito právní poradci, nezávislí účetní znalci, konzultanti nebo poradci budou vázáni závazkem zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích.

Platnost obchodních podmínek nastává dnem 1.5.2018